Avizier

Programarea examenelor semestrului al II-lea, 2017-2018 Actualizată!!!

1. Licenţă (Actualizare la data 15 mai 2018!!!):        an I            an II           an III         Restanţe

Programare colocviu de practica anul 2:

05 IUNIE 2018:

 • 7,30                    GRUPELE 1314, 1315                 SALA – 3 M 2
 • 10,30                  GRUPELE 1316, 1317                 SALA – 3 M 2

06 IUNIE 2018:

 • 7,30                    GRUPELE 1318, 1319                 SALA – 3 M 2
 • 10,30                  GRUPELE 1320, 1321                 SALA – 3 M 2

2. Master (Actualizare la data 25 mai 2018!!!):         an I            an II

Oportunităţi de burse de ajutor social ocazional

În perioada 5-16 martie 2018 se depun cererile pentru acordarea de burse de ajutor social ocazional, însoțite de documentele doveditoare (aceleași ca în cazul dosarului pentru obținerea bursei sociale), la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438, etajul 4, cladirea I. Angelescu).

Bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte se poate acorda studenţilor:

 • cu unul sau ambii părinți decedați,
 • pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul,
 • studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socio-economic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul de bază minim net pe economie. Pentru obținerea bursei pentru ajutor social ocazional vor fi luate în considerare veniturile aferente lunilor noiembrie 2017, decembrie 2017 și ianuarie 2018.

Această categorie de bursă se poate acorda aceluiași student de două ori în cursul unui an universitar. Cuantumul acestor burse sociale ocazionale este stabilit de Senatul universității, la propunerea Consiliului de Administrație, și trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei sociale.

Documentele doveditoare sunt exact cele depuse la dosarul de bursă socială, astfel că - în situația în care ați depus dosar pentru obținerea bursei sociale - puteți merge la Secretariatul Facultății EAM să solicitați o copie după aceste documente.

Pentru mai multe detalii consultați Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență în anul universitar 2017-2018 disponibilă la http://consilierstudenti.ase.ro/metodologie-burse-2017-2018/

Înscrie-te la un stagiu de practică la SIE

In baza protocolului de colaborare încheiat intre Academia de Studii Economice din București (ASE) si Serviciul de Informaţii Externe (SIE), in cadrul SIE se organizează stagiul de practică în domeniul OSINT (Open-Source Intelligence) destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat din facultățile ASE. Stagiul cuprinde două serii de practică, desfăşurate în lunile iulie și august, la fiecare serie putând participa maximum 4 studenţi.

Pentru a fi acceptaţi la stagiul de practică, doritorii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

 • sunt studenţi în anul I de masterat;
 • nu au cazier judiciar;
 • au absolvit cursurile universitare cu nota la licenţă peste 8,50;
 • au fost admişi la cursurile de masterat cu nota peste 8,50;
 • au exclusiv cetăţenie română şi domiciliul în România.

În vederea participării la stagiu, studenţii interesaţi vor depune la secretariatul de la sala 0210 din Clădirea Ion N. Angelescu, cel târziu până la data de 15 aprilie, în două exemplare, un dosar de înscriere.

 1. cerere de înscriere, în care se va preciza și motivaţia participării la stagiu (modelul se găsește la secretariatul facultății și la secretariatul de la sala 0210 din Clădirea Ion N. Angelescu);
 2. curriculum vitae actualizat;
 3. cel puţin două recomandări din partea unor personalităţi academice sau universitare din domeniul de referinţă ştiinţifică al studentului;
 4. adeverinţă care să ateste urmarea cursurilor masterale și nota de admitere la master;
 5. copie a diplomei de licenţă sau adeverință care să ateste nota la licență; 
 6. copie a actului de identitate.

Selecţia studenţilor care îndeplinesc condiţiile de participare se realizează de către o Comisie comună de evaluare, formată din reprezentanţi ai Rectoratului Academiei de Studii Economice şi ai Serviciului de Informații Externe. Având în vedere specificul instituţiei, procesul de selecţie urmăreşte identificarea cu precădere a masteranzilor interesaţi de domeniile geopoliticii şi relaţiilor internaţionale, care au abilităţi de gândire strategică şi cunosc limbi străine. Activitatea Comisiei, care constă în analizarea dosarelor depuse de candidaţi şi, dacă este nevoie, în interviuri cu aceştia, se finalizează până la data de 1 iunie.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la secretariatul Direcției Relații cu mediul economico-social, Piața Romană nr. 6, sala 0210 din Clădirea Ion N. Angelescu, telefon: 021.319.1900 / 530.

Înscrie-te la voluntariat în ASE şi poţi obţine bursă

Depunerea cererilor și dosarelor de implicare în activitățile în interesul ASE București în vederea încheierii de contracte de acordare bursă din venituri proprii (scutire de la plata taxei de școlarizare /bursă specială) sau contracte de voluntariat, după caz, pentru locurile rămase disponibile are loc în perioada 19.02.2018-23.02.2018 (până la ora 13:00) la Compartimentul Burse si alte drepturi financiare ale studentilor (sala 0438).

Depunerea dosarelor sociale

Conform Calendarului Studentului (disponibil la  http://us.ase.ro/?page_id=77):

- în perioada 14-16.02.2018 (până la ora 13.00) se depun, la secretariatele facultăților, dosarele pentru obținerea burselor sociale, de către studenții din anul I, studii universitare de licență;

- în perioada 14-23.02.2018 se depun, la secretariatele facultăților, dosarele pentru obținerea burselor sociale, de către studenții din anii II şi III, studii universitare de licență şi anii I şi II, studii universitare de masterat.

Metodologia privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2017-2018 este disponibilă la:

http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2017/20170927/HS%20146%20Sed.%20Senat%20din%2027.09.2017_Met.burse.pdf

Lunile pentru care se vor aduce acte doveditoare de venit sunt noiembrie 2017, decembrie 2017 și ianuarie 2018.

   Arhivă