Anunţuri

Cursuri suplimentare gratuite la Microeconomie şi Matematică

Academia de Studii Economice din București oferă studenților din anul I cursuri suplimentare gratuite la disciplinele Microeconomie și Matematică, pe toată perioada semestrului I. 

Orarul acestor activități este disponibil la: http://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2017/Orar_cursuri_suplimentare.pdf 

Burse de performanţă şi de excelenţă

În perioada 17-23 octombrie 2017 se depun, la secretariatele facultăților, dosarele de candidatură pentru obținerea burselor de performanță (cu excepția celor pentru rezultate deosebite la învățătură).

În perioada 17-23 octombrie 2017 se depun, la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438, etajul 4, cladirea I. Angelescu), dosarele de candidatură pentru obținerea burselor de excelență acordate din fonduri proprii ale ASE.

Pentru mai multe detalii consultați Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență în anul universitar 2017-2018 disponibilă la http://consilierstudenti.ase.ro/metodologie-burse-2017-2018/

Burse speciale

În perioada 16-27 octombrie 2017 se depun cererile pentru acordarea de burse de ajutor social ocazional, însoțite de documentele doveditoare (aceleași ca în cazul dosarului pentru obținerea bursei sociale), la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438, etajul 4, cladirea I. Angelescu.).

Bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte se poate acorda studenţilor:

  • cu unul sau ambii părinți decedați,
  • pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul,
  • studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socio-economic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul de bază minim net pe economie.

Pentru obținerea bursei pentru ajutor social ocazional vor fi luate în considerare veniturile aferente lunilor iunie, iulie și august 2017.

Această categorie de bursă se poate acorda aceluiași student de două ori în cursul unui an universitar. Cuantumul acestor burse sociale ocazionale este stabilit de Senatul universității la propunerea Consiliului de Administrație și trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei sociale.

Documentele doveditoare sunt exact cele depuse la dosarul de bursă socială, astfel că, în situația în care ați depus dosar pentru obținerea bursei sociale, puteți merge la Secretariatul Facultății EAM să solicitați o copie după aceste documente.

Pentru mai multe detalii consultați Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență în anul universitar 2017-2018 disponibilă la http://consilierstudenti.ase.ro/metodologie-burse-2017-2018/

Important

Metodologia privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2017-2018 şi cuantumurile burselor pentru semestrul I

ASE Bucureşti selectează studenţi pentru desfăşurarea unor activităţi în cadrul universităţii – termen limită: vineri, 13 octombrie 2017, ora 13:30, sala 0438.

Important - rezultate repartizare buget/taxă

În atenţia studenţilor de anul I licenţă - schimbări în cadrul grupei

În cazul în care doriți să faceți parte din altă grupă (față de cea afișată în data de 27 septembrie 2017), vă invităm să depuneţi o cerere, la secretariatul Facultăţii EAM, sala 3204, în perioada 2.10.2017-5.10.2017, în care să menționați  şi persoana cu care doriți să faceți schimb (din grupa din care doriți să faceți parte). Menţionăm că se poate face schimb numai între studenţii din grupele care studiază aceeaşi limbă străină.

   Arhivă